Logo CC245Logo CC245

Servei integral 360: Projectes, Direccions i Gestió d’obra

ARQUITECTURA
ARQUITECTURA
 • Anteproyectos
 • Proyectos básicos
 • Proyectos de ejecución
 • Direcció d'obra
ARQUITECTURA TÈCNICA
ARQUITECTURA TÈCNICA
 • Estado de mediciones
 • Dirección de ejecución de obra
 • Control de calidad
GESTIÓ
GESTIÓ
 • Previsión de costos
 • Project management
 • Construction management
 • Servicio Post-venta
Anàlisi de Projectes
Estudis previs
Redacció Projectes
Direcció d'Obra
Commissioning
Post-Building
LEAD
DESIGN
INTEGRATION
ARQUITECTURA
 • Anteproyectos
 • Proyectos básicos
 • Proyectos de ejecución
 • Direcció d'obra
ARQUITECTURA TÈCNICA
 • Estado de mediciones
 • Dirección de ejecución de obra
 • Control de calidad
GESTIÓ
 • Previsión de costos
 • Project management
 • Construction management
 • Servicio Post-venta

Detall dels serveis

Arquitectura

Cada projecte és un nou repte

Estudis previs

Encaixos previs
Aprofitament Urbanístic
Estudis de viabilitat
Consultes tècniques ajuntament
Estratègies de llicència

Redacció de projectes

Avantprojectes
Gestió de llicències
Projectes bàsics
Projectes d’execució
Plans Comercials
Renders/Perspectives
Integració projectes d’estructures
Integració Projectes d’instal·lacions
Certificats notaria

Direcció d'obra

Direcció d’obra
Legalització d’obres
Certificat avanç obres banc
Aprovació certificació mensual

Commisioning post-building

Certificació final d’obra i habitabilitat
Llibre de l’edifici + CD Notari
Manual d’ús i manteniment
Projecte As Built

Arquitectura tècnica

Àmplia experiència en projectes i obres

Estudis previs

Auditories de projectes
Auditories d’estat d’obres

Redacció de projectes

Estudis de gestió de residus
Estudis de Seguretat i salut
Estat d’amidaments
Especificació tècnica de solucions constructives
Prescripció de materials

Direcció d'obra

Direcció d’execució d’obra
Control de qualitat
Coordinació de seguretat i salut
Control económic

Commisioning post-building

Certificats finals d’obra i habitabilitat
Llistat de repassos i recepció d’obres

Gestió

Suport tècnic i especialitzat concorde a les necessitats del client

Estudis previs

Previsió de costos
Serveis Ajuntament
Planificació inicial

Redacció de projectes

Project Management
Sol·licitud i gestió de llicencies
Licitació per fragmentació
Preparació de comparatives
Contractació d’industrials
Control de Costos
Planificació
Provisional d’obres

Direcció d'obra

Construction management
Redacció d’actes
Seguiment del planning
Gestió de costos
Informes periòdics
Project monitoring

Commisioning post-building

Sol·licitud i gestió llicencia 1ª ocupació
Cèdules d’habitabilitat
Gestió de companyies
Servei Post-venta
cross